Pozita Zyrtar për Ndriçim Publik?

Publikuar më

Komuna e Drenasit edhe ajo e Obiliqit kanë një pozitë pune në cilësinë e zyrtarit që i menagjon apo planifikon edhe jep raport lidhur me ndriçimin publik të rrugëve në këto komuna.

Komuna e Drenasit e kishte definuar detyrat si në vijim:

I. Ne bashkepunim me mbikeqyresin harton planet e punes per zbatimin e detyrave te percaktuara ne baze te objektivave dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e ketyre objektivave;
2. Ben planifikimin e instalimeve ele ktrike ne territorin e komunes dhe ndihmon eproret ne caktimin e objektivave;
3. lnicon dhc hatton rregullore komunale per ndertimin dhe shfrytezimin e ndricimit publik te komunes;
4. Bashkepunon me ndermanjen e kontraktuar per mirembajtjen e ndricimit publik dhe per te njejten pergatite raporte;
5. Menaxhon projektet komunale qe kane te bejne me ngritjen apo riparimin e ndricimit publik;
6. Analizon ndrir;:imin publik te komunes dhe propozon lokalitetet me prioritet per ndettimin e ndrcimit publik;
7. Merr pjese ne planifikimin e komunes me rastin e ndertimit te rrugeve qe kane, parashihet te jene te pajisura me ndricim publik;
8. Krycn cdhe detyra tjera ne perputhje me ligjct dhe rregulloret te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyeshme kohe pas kohe nga mbikeqyersi;


Duket shumë pozitë interesante, meqe këtë pozitë për planifikim mund ta kryen edhe Urbanizmi përmes një arkitekti, kurse raporti edhe mirëmbajtja sigurisht se do bie në fushëveprimin e drejtorive për mirëmbajtjen e aseteve me punonjës përkatës pa ndonjë pozitë si zyrtar.

Në shumë seriale të filmave komik në Kosovë ishin përmendur pozita si Zyrtar për Printer, dhe pozita të tjera si komike.

Komentet